cái tôi và sự hiểu biết

Cái tôi và sự hiểu biết

Cái tôi và sự hiểu biết có mối tương quan tỷ lệ nghịch với nhau.